DOE! Groen!

Samen met inwoners werk maken van klimaatadaptatie en verduurzaming

Ook de gemeente Deurne moet haar klimaatbestendigheid vergroten zodat we goed voorbereid zijn op de gevolgen van (extreme) hitte, droogte en wateroverlast. Dit kan door het realiseren van meer groen en ruimte voor water, bijvoorbeeld door het vergroten van regenwater-infiltratiemogelijkheden in de eigen tuin en de openbare ruimte. De gemeente geeft het goede voorbeeld, stimuleert bewustwording en verleent subsidies om verduurzaming te vergemakkelijken en te versnellen, bijvoorbeeld voor het realiseren van groene daken.

 

Belangrijk bij deze grote opgave is het creëren van draagvlak onder de inwoners van de gemeente Deurne en inzetten op wat wél kan, wat betaalbaar is en snel effect sorteert, zoals het isoleren en verduurzamen van bestaande woningen. Verduurzaming zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Daarbij moet rekening gehouden worden met de keuzevrijheid van de inwoners om te kunnen kiezen voor oplossingen die het best passen bij de eigen woonsituatie en portemonnee. Daarnaast moet eigen initiatief aangemoedigd worden.

 

Deurne energie-neutraal

De schoonste energie is de energie die je niet gebruikt. Het besparen op het gebruik van energie is daarmee de belangrijkste opgave, naast de inzet op alle vormen van duurzame energieopwekking. De gemeente Deurne zal draagvlak en bewustwording moeten creëren onder haar inwoners voor de te realiseren energiedoelen. Belangrijk daarbij is het vroegtijdig betrekken van inwoners bij ingrijpende beslissingen in hun leefomgeving en dat informatie over de energieopgave begrijpelijk, goed en toegankelijk beschikbaar is voor iedereen.

 

Bij het realiseren van de energiedoelen zal de gemeente Deurne samen op moeten trekken met inwoners, bedrijven en organisaties zoals de Ossenbeemd en het Platform Global Goals Deurne. Er liggen kansen voor inwoners en bedrijven om eigen energie op te wekken, of op een slimme wijze de energierekening te verlagen middels een verdienmodel. Zo zouden inwoners financieel mee moeten kunnen profiteren van opgewekte energie in de eigen omgeving. DOE! vindt het belangrijk dat we techniek en innovatie zoveel mogelijk benutten om stappen te maken in de voorliggende energieopgave. Bij het opwekken van zonne-energie door zonnepanelen zouden eerst daken benut moeten worden (i.p.v. velden).

 

Een groenere omgeving

DOE! vindt het belangrijk dat we bestaand natuurschoon in de gemeente Deurne behouden, waar het kan verder uitbreiden en inzetten op agrarisch natuurbeheer. Daarbij staat de zorg voor de biodiversiteit en het behouden en versterken van stevige groene ecologische structuren centraal. Het ecologisch beheren van groen is daarbij het uitgangspunt. Op pachtgronden moet de gemeente Deurne het gebruik van glyfosaat verbieden.

 

Ook in de buurt willen we samen met inwoners de kwaliteit en gebruikswaarde van het groen vergroten. Er moet ruimte zijn voor duurzame initiatieven van inwoners, bijvoorbeeld voor tijdelijke innovatieve groenprojecten op braakliggende terreinen.

 

Daarnaast willen we inzetten op zowel een nettere als wildere openbare ruimte. Mensen ervaren overlast van het onkruid in de straat, terwijl een veldje best wat diverser mag. DOE! wil daar stappen in zetten. Dat geldt ook voor de bomen in onze gemeente. Wij zijn van mening dat we deze voldoende moeten waarderen en waar mogelijk toevoegen.

 

Verspilling voorkomen: naar een circulaire economie

DOE! vindt het belangrijk dat we samen streven naar een ‘circulaire economie’ waarbij we efficiënter met grondstoffen omgaan (een cirkel van gebruik, inzameling en hergebruik van grondstoffen). Door te werken aan bewustwording streven we naar minder restafval per inwoner. Het inzamelen van afval is gericht op het zo hoogwaardig mogelijk kunnen recyclen van afval en het upcyclen van afval (verzamelen van materialen en grondstoffen om er weer bruikbare spullen van te maken).

 

In de afgelopen periode zijn er zaken veranderd op het gebied van afvalinzameling in de gemeente Deurne. DOE! maakt zich zorgen over de huidige inrichting van de milieustraat. Wij denken dat verbeteringen noodzakelijk zijn om deze voor onze inwoners bruikbaar en betaalbaar te maken. Daarnaast kan een goede milieustraat het dumpen van zwerfafval voorkomen.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en Fairtrade

De gemeente moet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen neerzetten als standaard. Wat DOE! betreft, werkt de gemeente alleen samen met ondernemers wanneer zij handelen volgens de principes van MVO en koopt zij bij voorkeur met een Fairtrade-gedachte in.