DOE! Mee!

Initiatieven van inwoners stimuleren en ondersteunen

DOE! ziet dat de inwoners van onze gemeente actief willen meewerken aan het verbeteren van de omgeving waarin zij leven. Tegelijkertijd wordt de afstand tussen onze inwoners en de gemeente vaak als te groot ervaren. DOE! wil daarom de barrières voor initiatieven van onze inwoners verkleinen en initiatieven van onze inwoners verder stimuleren en ondersteunen.

 

Met het indienen van de motie ‘Burgerbegroting’ hebben we daar een start mee gemaakt. Deze heeft ertoe geleid dat de gemeente actiever is gaan samenwerken met onze inwoners.

 

DOE! wil in de komende periode een volgende stap zetten, want we zien nog genoeg ruimte voor verbetering. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • uitgebreide behandeling van burgerinitiatieven in de gemeenteraad;
  • beter benutten van de kennis en ideeën van onze inwoners;
  • extra ondersteuning vanuit de gemeente.

 

Als concrete maatregel denken we daarbij aan het oprichten van klankborden/raden vanuit doelgroepen zoals jongeren en ouderen. Gezien de demografische ontwikkelingen, roept DOE! specifiek op tot het instellen van een seniorenraad.

 

Vlotte vergunningverlening

Het aanvragen van een vergunning voor een ruimtelijke ontwikkeling, evenement, etc. moet gemakkelijk en gestroomlijnd verlopen. De gemeente stelt hiervoor duidelijke informatie beschikbaar op de website en helpt initiatiefnemers (waaronder ondernemers en verenigingen) verder als zij vragen hebben. Zij kunnen hiervoor ook altijd terecht bij een loket wat hier speciaal voor is ingericht. De gemeente streeft er daarnaast naar om zo snel mogelijk een zorgvuldige beslissing te nemen, zodat initiatiefnemers voortvarend aan de slag kunnen.

 

DOE! streeft ernaar de regeldruk zoveel mogelijk te verlagen. Maatwerk is daarvoor in veel gevallen nodig. De gemeente voorkomt dat maatwerk willekeur wordt door haar overwegingen bij een bepaald besluit helder te formuleren en in vergelijkbare gevallen een vergelijkbaar besluit te nemen.

 

De gemeente gaat er daarbij in beginsel vanuit dat initiatiefnemers goede intenties hebben. Er zullen echter altijd regels voorhanden moeten zijn wanneer dit niet het geval blijkt te zijn.

 

Inwoners vroeg informeren en betrekken bij planvorming

De manier waarop plannen voor de omgeving worden behandeld gaat veranderen. Omdat procedures door de invoering van de Omgevingswet worden verkort, is het belangrijk dat initiatiefnemers in een vroeg stadium hun plannen bespreken met de gemeente en betrokkenen in de omgeving, waarbij ook hun belangen goed worden meegenomen. Daarvoor moeten zij actief worden benaderd. Gezamenlijk kunnen initiatiefnemers en betrokkenen namelijk tot betere plannen komen en mogelijke juridische procedures voorkomen. Vanzelfsprekend, moet ook de gemeente hierin het goede voorbeeld geven.

 

In gesprek met inwoners

De gemeente is er voor haar inwoners. In de (wettelijke) taken die de gemeente uitvoert moet de inwoner dus centraal staan en de dienstverlening zoveel mogelijk aansluiten op zijn of haar wensen. Ambtenaren van de gemeente denken mee en gaan in gesprek met inwoners; bij mensen thuis aan de keukentafel, als ze dat willen. Gelukkig zien we al verschillende voorbeelden hiervan. Dit willen we verder uitbouwen. Daarmee wordt de gemeente beter aanspreekbaar en toegankelijker.

 

In het gesprek met inwoners is de gemeente duidelijk en eerlijk over verwachtingen, behandelt zij inwoners gelijkwaardig en communiceert zij op een correcte en heldere manier.

 

Inwoners moeten vaak met meerdere bestuurders om tafel wanneer zij iets voor elkaar willen krijgen. Voor het optimale resultaat is één aanspreekpunt wenselijk. DOE! vindt daarom dat zoveel mogelijk één coördinerende bestuurder moet worden aangewezen die voor een vraagstuk verantwoordelijk is. Een goed voorbeeld hiervan is de manier waarop DOE!-wethouder Biemans de afgelopen periode verantwoordelijk is geweest voor het centrum. Dit moeten we vaker toepassen. We denken daarbij aan vraagstukken zoals de woonzorgvisie en vraagstukken van doelgroepen zoals ouderen, agrariërs en dorps- en wijkraden.

 

Gemeentelijke financiën op orde

De inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten in evenwicht zijn. Hiermee voorkomen we bezuinigingen en lastenverzwaringen in de toekomst en zorgen we ervoor dat we de voorzieningen in onze gemeente in stand kunnen houden.

 

Voorstellen aan de gemeenteraad moeten voorzien zijn van adequate dekking. Dat kan bijvoorbeeld door slimme keuzes te maken, te zoeken naar mogelijkheden voor cofinanciering of door het aanvragen van subsidies.

 

In de afgelopen perioden zijn de gemeentelijke financiën met name onder druk komen te staan door de gedecentraliseerde taken vanuit het Rijk. Hoewel de gemeente hier gedeeltelijk voor gecompenseerd wordt, is het bedrag dat we ontvangen lang niet voldoende. De gemeente moet daarom druk blijven uitoefenen om de juiste compensatie vanuit het Rijk te ontvangen; taken erbij = knaken erbij!

 

Deurne blijft zelfstandig door samen te werken

De gemeente Deurne werkt samen met veel gemeentes en andere overheidsinstanties in de regio om haar taken goed en efficiënt uit te kunnen voeren. Vanwege het toenemende aantal taken en de complexiteit van regels, is het belangrijk dat de gemeente Deurne een beroep kan doen op de expertise die aanwezig is in de samenwerkingsverbanden die hiervoor zijn opgericht. We werken dus samen omdat het loont, niet omdat het kan. Het loont, omdat we op deze manier zelfstandig kunnen blijven. De omvang van onze gemeente is precies goed om onze inwoners dichtbij en snel van dienst te kunnen zijn.

 

Een doelmatige verbouwing van het gemeentehuis

Momenteel wordt het gemeentehuis aan de markt verbouwd. DOE! heeft altijd kritisch naar het budget gekeken, maar het gebouw aanpassen was noodzakelijk om sluiting te voorkomen. Door de inbreng van onder andere DOE! blijven de uitgaven voor de verbouwing binnen de perken. Tijdens de ontwerpfase hebben wij namelijk voortdurend voorstellen aangedragen die hebben geleid tot aanzienlijke besparingen.

 

DOE! zal erop toezien dat het ‘Huis voor de Samenleving’ haar titel waar gaat maken. Het moet namelijk een gebouw worden waar onze hele gemeenschap welkom is; een plek die toegankelijk is en waar onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

 

Een gezamenlijk raadsprogramma

Op voorstel van DOE! heeft de gemeenteraad na de verkiezingen van 2018 voor het eerst gekozen voor een zogeheten raadsprogramma in plaats van een coalitieprogramma. Daarmee werd de politieke agenda van de afgelopen periode door de hele raad bepaald en niet alleen door de coalitiefracties.

 

Hoewel de standpunten van politieke partijen over de invulling van de onderwerpen op de politieke agenda natuurlijk blijven verschillen, is DOE! van mening dat het vastleggen van gezamenlijke doelen voor onze gemeente tot constructiever overleg heeft geleid. Daarom zullen wij voor de periode 2022-2026 opnieuw voorstellen een raadsprogramma op te stellen.

 

Lessen die we hebben geleerd naar aanleiding van het werken met het vorige raadsprogramma zijn dat de raad meer sturing moet geven en op gezette tijden met elkaar moet kijken of het programma nog actueel is en of de doelen gehaald worden.