DOE! Zorgt!

Voorkomen is beter dan genezen

Door in te zetten op preventie en voorlichting en door het vroegtijdig signaleren van hulpvragen voorkomen we dat mensen gebruik moeten maken van lange behandeltrajecten in de specialistische zorg. Door het hanteren van een preventieve aanpak voorkomen we onnodig leed en hoge kosten en werken we aan een betere gezondheid van mensen.

 

DOE! is daarom groot voorstander van initiatieven die bijvoorbeeld:

  • een gezonde levensstijl bevorderen;
  • de zelfredzaamheid vergroten;
  • eenzaamheid bestrijden;
  • de (mentale) weerbaarheid versterken;
  • mensen die in (stille) armoede leven in contact brengen met de omgeving en de gemeente.

 

Bovendien blijft het belangrijk om voortdurend te onderzoeken hoe de continuïteit en betaalbaarheid van de zorg beter gewaarborgd kan worden. Denk daarbij in algemene zin aan het ontmoedigen van zorggebruik in het geval dit eigenlijk niet op een zorgvraag gebaseerd is (zoals in gevallen gerelateerd aan het Wmo-abonnementstarief) en in financiële zin aan het beter inschatten van kosten en het in geld uitdrukken van risico’s.

 

Zorg dichtbij

Zorg moet altijd terecht komen bij degenen die het nodig hebben. Om iemand zo snel en vertrouwd mogelijk te kunnen helpen, willen we – waar dat kan – inzetten op verzorging door iemands omgeving (mantelzorg) en de basiszorg zo veel mogelijk in de buurt organiseren. Hierdoor kunnen mensen op een veilige en prettige manier langer thuis blijven wonen als zij dat willen.

 

Minder regels en één duidelijk aanspreekpunt

‘De mens’ en het begrip voor iemands situatie moeten centraal staan, niet het systeem. Zorg is maatwerk en dat betekent dat er vaak creatieve oplossingen nodig zijn om iemand op een goede manier te kunnen helpen. Wij willen dat er zoveel mogelijk vrijheid is om deze creatieve oplossingen toe te passen. Dat betekent dat we onnodige regels afschaffen en de registratiedruk zoveel mogelijk verlagen. Ondanks de landelijke wetgeving, die ons hier regelmatig in beperkt, blijven we hier aandacht voor hebben.

 

Daarnaast willen we dat mensen zoveel mogelijk één duidelijk aanspreekpunt hebben, zodat zij niet bij iedere zorgverlener weer hetzelfde verhaal hoeven te vertellen. Daarvoor moeten zorgorganisaties goede onderlinge afspraken maken en onderzoeken welke informatie binnen de privacywetgeving gedeeld mag worden.

 

Oog voor onze jeugd

De problemen van cliënten in de jeugdzorg zijn door de coronacrisis vaak heftiger of zichtbaarder geworden. Het is daarom des te belangrijker dat we oog blijven hebben voor de problematiek die speelt onder onze jongeren. We moeten hen een veilige plek kunnen bieden; een plek waar ze geholpen kunnen worden. DOE! is daarom voorstander van jongerenwerk en initiatieven zoals het TEJO-huis. Dit moeten we – ook in de toekomst – blijven steunen.

 

Verbind wonen en zorg

DOE! vindt het zeer belangrijk dat we aan de slag gaan met het verbinden van wonen en zorg in het gemeentelijke beleid om het groeiend aantal ouderen en andere kwetsbare doelgroepen te ondersteunen bij (toekomstige) woon-, welzijn- en zorgbehoeften.

 

Voor de meeste van de vier thema’s die door de landelijke Taskforce Wonen en Zorg zijn benoemd (‘Langer zelfstandig thuis wonen’, ‘Doorstromen’, ‘Innovatie en vernieuwing’ en ‘Samenwerking wonen en zorg’) heeft de gemeente op dit moment geen beleid ontwikkeld. Wij vinden het belangrijk om deze achterstand in de komende periode in te halen.

 

DOE! denkt daarbij bijvoorbeeld aan:

  • mogelijkheden bieden voor nieuwe woonzorgconcepten zoals hofjes met nabijgelegen (zorg)voorzieningen;
  • het stimuleren en versoepelen van woningruil bij woningbouwcorporatie Bergopwaarts.

 

De verdere ontwikkeling van dit beleid vraagt om een aanpak waarbij de gemeente, zorgorganisaties, woningbouwcorporatie, Cliënten- en participatieraad, belangenbehartigers en bewoners nauw samenwerken.

Er zijn voor onze vrijwilligers en mantelzorgers

DOE! gelooft in een samenleving waarin we gezamenlijk zorg dragen voor een goede leefomgeving en onze medemens. Vrijwilligers en mantelzorgers hebben we daarbij hard nodig! Wij vinden het belangrijk dat zij zich gewaardeerd voelen voor hun belangeloze inzet voor de Deurnese gemeenschap. DOE! wil daarom de mantelzorgwaardering weer in ere herstellen.

 

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund worden bij de taak om voor een ander te zorgen. Vooral bij zwaardere zorgtaken moeten ook zij gebruik kunnen maken van professionele hulp.

 

Een ruimhartig sociaal vangnet

Mensen die ondersteuning nodig hebben omdat het (financieel) even niet lukt moeten kunnen rekenen op een gemeente die ze de helpende hand biedt. De gemeente moet daarom een ruimhartig sociaal vangnet hebben zodat we deze mensen weer perspectief kunnen bieden.

 

Dat betekent onder andere dat de gemeente Deurne de armoedegrens op minimaal 120 procent van het Wettelijk Sociaal Minimum houdt. Gezien de toenemende armoede onder werkenden, is DOE! daarnaast voorstander van het toepassen van maatwerk bij grensgevallen waarin ontvangers van een uitkering die aan het werk gaan erop achteruit gaan (armoedeval).

 

De gemeente staat daarnaast open voor betalingsregelingen of (gedeeltelijke) kwijtschelding van schulden wanneer zij schuldeiser is bij iemand die gebruik maakt van minimaregelingen.