DOE! Verplaatst!

Stimuleer het gebruik van de fiets

De fiets is het betere vervoersalternatief voor zowel de mens als het milieu. De gemeente moet het gebruik van de fiets daarom zoveel mogelijk stimuleren. Nu elektrische fietsen ook steeds betaalbaarder en gangbaarder worden, neemt de gemiddelde afstand die inwoners met de fiets kunnen afleggen ook toe. Dat betekent dat nu het moment daar is om nieuwe fietspaden aan te leggen en bestaande fietspaden op te knappen.

 

DOE! wil in de komende periode dan ook met name inzetten op het realiseren van snelfietsroutes (brede fietspaden met weinig obstakels) en fietsstraten (wegen waar de auto te gast is) zodat fietsers ook steeds veiliger van A naar B kunnen.

 

Daarnaast moet de gemeente kijken hoe zij de openbare ruimte beter kan inrichten om fietsendiefstal te voorkomen. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn het plaatsen van meer fietsenrekken, het realiseren van een beveiligde fietsenstalling of activiteiten die de bewustwording vergroten. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke maatregelen (het meest) passend zijn.

 

Het station als vervoersknooppunt

Het intercitystation is belangrijk voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Deurne. Veel van onze inwoners reizen dagelijks van en naar hun werk of school met de trein. Daarnaast kunnen we met de trein vaak sneller een grotere afstand afleggen als we bijvoorbeeld een dagje uit gaan. Het is daarom belangrijk dat we het intercitystation behouden. Met de petitie ‘Behoud goede intercityverbinding Deurne’ heeft DOE! hier in de afgelopen periode aan bijgedragen. We willen het station ook verder uitbreiden tot vervoersknooppunt waar fiets, auto, trein, bus en voetgangers samenkomen.

 

Het is momenteel bijvoorbeeld lastig om met het openbare vervoer of fiets naar het centrum te reizen als je Deurne van buitenaf met de trein bezoekt. We moeten er daarom voor zorgen dat het aantal mogelijkheden om met het openbaar vervoer te reizen toeneemt en dat deze mogelijkheden goed op elkaar zijn afgestemd.

 

Daarnaast moet het station zelf goed en efficiënt bereikbaar zijn. In dat kader wil DOE! de haalbaarheid van een fietstunnel bij het spoor onderzoeken. Parkeren bij het station is ook nog steeds een aandachtspunt. Als we het station verder willen ontwikkelen, moet ook het aantal parkeerplaatsen toenemen om parkeeroverlast in de omgeving te voorkomen. Met het toevoegen van een verdieping zouden we de ruimte om te parkeren in één keer kunnen verdubbelen. Dit is volgens ons zeker het onderzoeken waard!

 

Zoek een bredere oplossing voor de N270 West

De N270 is een belangrijke verkeersader voor de gemeente Deurne. Onder andere deze weg zorgt ervoor dat Deurne voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. De N270 is echter ook een van de gevaarlijkste wegen van onze provincie. Daarnaast staan er in de spits ook vaak files. De provincie heeft daarom plannen opgesteld waarin zij de N270 mogelijk wil verbreden naar een 2×2-baans weg.

 

DOE! vindt dat de veiligheid moet worden vergroot maar is ook van mening dat een verbreding van de N270 geen enkele zin heeft als deze alleen zorgt voor een verplaatsing van in plaats van een oplossing voor de dagelijkse file die er staat. Het risico op een nieuwe ‘flessenhals’ is groot. Deze kan alleen opgelost worden wanneer het kruispunt bij de Binderendreef alle verkeersstromen die daar samen komen goed kan afwikkelen. De provincie moet daarom alle mogelijke alternatieven onderzoeken en daarbij het belang van omwonenden en (de gebruikers van) het Zandbos meewegen. Bij deze onderzoeken moet de provincie ook de inpassing van het snelfietspad Deurne-Helmond meenemen.

 

Als we toch aan de slag gaan met deze weg, dan moeten er ook veilige onder- of overdoorgangen voor langzaam verkeer vanuit het centrum naar het Zandbos komen.

 

DOE! blijft daarnaast van mening dat de grootste winst behaald kan worden door het verbreden van de A67. De gemeente moet daarom bestuurlijke druk blijven uitoefenen om dit voor elkaar te krijgen.

 

Spoortunnel: centrum ontlasten, (tijdelijke) overlast voorkomen

De realisatie van de spoortunnel gaat een positieve impuls geven aan de bereikbaarheid van de gemeente Deurne en kan een tal van bestaande verkeerstechnische problemen oplossen. Het doel van de spoortunnel is het ontlasten van de kern (onder andere de Heuvelstraat), waarbij we zoveel mogelijk moeten voorkomen dat het een regionale sluiproute wordt. DOE! vindt dat ook tijdens en na de bouwwerkzaamheden van de spoortunnel de toegankelijkheid van en verkeersveiligheid in de omliggende woonwijken gewaarborgd moet blijven.

 

Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat in het centrum geen verkeersinfarct ontstaat als gevolg van de omleidingsroutes die veroorzaakt worden door het sluiten van een deel van de Binderendreef. Het centrum heeft momenteel al veel last van de grote verkeersstromen; dat moeten we niet verder verergeren.

 

Onderzoek een omlegging Walsberg-Noord

De Walsberg is een van de weinige grote kernen met nog een hoge intensiteit aan doorgaand verkeer dat dwars door de wijk (over de Milhezerweg) rijdt. DOE! wil, na de Zuidelijke omlegging, daarom de aanleg van een Noordelijke omlegging onderzoeken om verkeer buiten de Walsberg om af te kunnen wikkelen. Dit bevordert zowel de verkeersveiligheid als de leefbaarheid in de Walsberg.

 

Voorkom overlast van Vliegbasis De Peel

Het Ministerie van Defensie heeft het voornemen om van Vliegbasis De Peel weer een actieve basis te maken. Vanaf deze basis zullen dan nieuwe F-35’s gaan vliegen.

 

DOE! wil geen extra overlast voor de inwoners van de gemeente Deurne. Hoewel de nationale veiligheid natuurlijk van wezenlijk belang is, moeten de effecten van overlast niet onderschat worden. De F-35’s produceren bijvoorbeeld significant meer geluid dan haar voorlopers (de F-16’s) en de uitstoot van de straaljagers kan invloed hebben op de gezondheid van omwonenden.