Standpunten

1.

DOE! MEE!

 • INITIATIEVEN VAN INWONERS STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN
 • VLOTTE VERGUNNINGVERLENING
 • INWONERS VROEG INFORMEREN EN BETREKKEN BIJ PLANVORMING
 • IN GESPREK MET INWONERS
 • GEMEENTELIJKE FINANCIËN OP ORDE
 • DEURNE BLIJFT ZELFSTANDIG DOOR SAMEN TE WERKEN
 • EEN DOELMATIGE VERBOUWING VAN HET GEMEENTEHUIS
 • EEN GEZAMENLIJK RAADSPROGRAMMA

Lees meer

DOE! LEEFT!

2.

 • IEDEREEN MOET MEE KUNNEN DOEN
 • IN DE EIGEN BUURT BEWEGEN EN ONTMOETEN
 • SLIMME COMBINATIES MAKEN
 • IEDERE KERN EN KERKDORP EEN BASISSCHOOL
 • HOGE KWALITEIT ONDERWIJS BEHOUDEN
 • GEEN PLAATS VOOR ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT

Lees meer

3.

DOE! ZORGT!

 • VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
 • ZORG DICHTBIJ
 • MINDER REGELS EN ÉÉN DUIDELIJK AANSPREEKPUNT
 • OOG VOOR ONZE JEUGD
 • VERBIND WONEN EN ZORG
 • ER ZIJN VOOR ONZE VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS
 • EEN RUIMHARTIG SOCIAAL VANGNET

Lees meer

DOE! WOONT!

4.

 • VERSNELD WONINGEN BOUWEN VOOR JONG EN OUD
 • BETAALBARE WOONLASTEN
 • BOUWEN MET KWALITEIT
 • BEHOUD WAARDEVOLLE GEBOUWEN, PLEKKEN EN LANDSCHAPPEN
 • INVESTEREN IN AANTREKKELIJK OPENBAAR GROEN
 • BETER PASSENDE HUISVESTING VOOR ARBEIDSMIGRANTEN

Lees meer

5.

DOE! WERKT!

 • BLIJVEN STIMULEREN VAN ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID
 • VOLDOENDE ONTWIKKELRUIMTE OP BEDRIJVENTERREINEN
 • VERBETERINGEN IN DEURNE CENTRUM DOORZETTEN
 • GESCHIKTE PLAATSEN VOOR MENSEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT
 • INZETTEN OP GEZONDE AGRARISCHE BEDRIJVIGHEID: GOED VOOR MENS, ONDERNEMER, DIER EN MILIEU

Lees meer

DOE! VERPLAATST!

6.

 • STIMULEER HET GEBRUIK VAN DE FIETS
 • HET STATION ALS VERVOERSKNOOPPUNT
 • ZOEK EEN BREDERE OPLOSSING VOOR DE N270 WEST
 • SPOORTUNNEL: CENTRUM ONTLASTEN, (TIJDELIJKE) OVERLAST VOORKOMEN
 • ONDERZOEK EEN OMLEGGING WALSBERG-NOORD
 • VOORKOM OVERLAST VAN VLIEGBASIS DE PEEL

Lees meer

7.

DOE! GROEN!

 • SAMEN MET INWONERS WERK MAKEN VAN KLIMAATADAPTATIE EN VERDUURZAMING
 • DEURNE ENERGIE-NEUTRAAL
 • EEN GROENERE OMGEVING
 • VERSPILLING VOORKOMEN: NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE
 • MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN EN FAIRTRADE

Lees meer

DOE! ONTSPANT!

8.

 • ZWEMVOORZIENING IN DEURNE
 • BETERE MOGELIJKHEDEN VOOR BUITENSPORT EN RECREATIE
 • DEURNESE PARELS PROMOTEN
 • MUSEA EERLIJKE KANSEN GEVEN
 • EEN CULTUURCENTRUM DICHTERBIJ ONZE INWONERS
 • DE PEEL: OOK VOOR ONZE INWONERS

Lees meer

Download hier het verkiezingsprogramma van 2022

Download