DOE! Werkt!

Blijven stimuleren van economie en werkgelegenheid

DOE! is trots op onze retailers, horecaondernemers, dienstverleners en hoogwaardige maakindustrie! De coronacrisis heeft ook in onze gemeente flinke klappen uitgedeeld, met name in specifieke sectoren. Daardoor is het nog belangrijker geworden dat de gemeente de lokale economie blijft stimuleren, bijvoorbeeld door aanbestedingen zoveel mogelijk lokaal te gunnen binnen de geldende juridische kaders.

 

We maken het aantrekkelijk voor bedrijven die ‘echte werkgelegenheid’ bieden om zich in de gemeente Deurne te vestigen. Dat doen we vooral door onze unieke positie in Brainport (Eindhoven) en vlakbij Greenport (Venlo), maar ook natuurgebied De Peel te versterken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van onze infrastructuur, maar ook het ‘vermarkten’ van de gemeente Deurne in de regio.

 

Voldoende ontwikkelruimte op bedrijventerreinen

Bedrijven hebben ruimte nodig om zich te kunnen vestigen of uit te kunnen breiden. Daarom vinden wij dat er voldoende aanbod van bedrijventerreinen moet blijven in de toekomst. Op basis van de afspraken die DOE!-wethouder Biemans in de regio heeft gemaakt komt daarvoor weer ruimte beschikbaar, zowel lokaal als op het nieuw te realiseren regionale bedrijventerrein.

 

In de komende periode kunnen we dan ook exploitaties openen wanneer daar vraag naar ontstaat. De druk is echter hoog en we zullen in moeten zetten op versnelling van de doorlooptijden tot realisatie en/of opwaardering van bedrijventerrein.

 

Verbeteringen in Deurne centrum doorzetten

Het centrum van Deurne is het kloppende hart van de gemeente. De afgelopen jaren zijn hierin stappen gezet. Zo zien we de eerste successen naar aanleiding van het compacter maken van het centrum: er staan minder panden leeg en er worden meer woningen gerealiseerd. Het stimuleren van omschakelingen werkt en moeten we daarom doorzetten!

 

Om de verblijfsfunctie en leefomgeving van het centrum verder te versterken moet er meer budget voor het aanleggen van aantrekkelijk groen in het centrum beschikbaar komen. Initiatieven zoals het ‘Tuinpad van mijn vader’ die in dat kader vallen moet de gemeente omarmen.

 

DOE! wil toewerken naar het afschaffen van betaald parkeren op een (financieel) verantwoorde manier. Dat betekent dat we samen met de andere partijen in het centrum willen kijken naar mogelijkheden voor cofinanciering en andere manieren waarop parkeren gereguleerd kan worden, bijvoorbeeld met blauwe zones.

 

Geschikte plaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten ook kunnen meedoen in de samenleving. Daarom stimuleren we ondernemers om voor deze mensen geschikte arbeidsplaatsen aan te bieden. DOE! is dan ook enthousiast over initiatieven zoals Stichting De Keertwending waar de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs nog een bezoek aan bracht. Ook initiatieven in het centrum waarbij cliënten van ORO een bijdrage leveren aan een schoon centrum zijn initiatieven die we graag stimuleren.

 

Inzetten op gezonde agrarische bedrijvigheid: goed voor mens, ondernemer, dier en mileu

Als we in het buitengebied kijken dan zien we dat de transitie van het landelijke gebied volop aan de gang is door de sloop van leegstaande stallen en door de uitwerking van de plannen die de gemeenteraad de afgelopen jaren heeft vastgesteld. Agrarische ondernemers zijn aan de slag gegaan met nieuwe mogelijkheden en perspectieven waarin de gemeente ze ruimte biedt.

 

DOE! wil initiatieven die leiden tot gezonde agrarische bedrijvigheid blijven stimuleren. Zo werken we toe naar een buitengebied waarin we produceren op een manier die goed is voor mens, ondernemer, dier en milieu.