DOE! Werkt!

Economie stimuleren

Deurne ligt in Brainport en bij Greenport Venlo. Dat biedt volop kansen! Door in te zetten op de speerpunten Maakindustrie en Agro & Food en deze te verbinden met elkaar willen we kansen verzilveren. Kijk maar naar het succes van de Dutch Technology Week 2017 in Liessel en de spin-off hiervan. Zo Krijgt Deurne vanaf schooljaar 2018-2019 het Techniekcentrum Brainport. Een initiatief van 11 Ondernemers uit de peel, ROC Ter Aa, Brainport Industries College en de gemeente Deurne. DOE!-wethouder Marinus Biemans heeft zich hier hard voor gemaakt.

Naast de sector Zorg met veel werkgelegenheid, is ook de Vrijetijdseconomie veelbelovend. Daar willen wij extra en gericht op inzetten.

 

Ondernemers snel van dienst zijn

Ondernemers handelen vlug. De huidige tijd vraagt een gemeente die hierop aansluit. DOE! wil daarom een Relatiemanager Ondernemen. Hij/zij kan snel schakelen bij vragen van ondernemers. De relatiemanager is bestaande ondernemers snel van dienst en kan nieuwe ondernemers binnenhalen.

 

Meters maken met verbeteren Deurne centrum

Na de start, is het nu nodig echt meters te gaan maken in de verbetering van Deurne centrum. DOE! wil:

  • De ‘Relatiemanager Ondernemen’ heeft speciale aandacht voor ons centrum.
  • Toewerken naar afschaffing betaald parkeren samen met de andere partijen in het centrum. Dit moet financieel passen en aansluiten bij de uitkomsten van de evaluatie.
  • Meer budget voor de vergroening van het centrum.
  • Sterk inzetten op omschakeling aan randen van het winkelgebied naar wonen, dienstverlening, etc. voor een compacter en florerend winkelcentrum. Hierbij verbinden we het bestaande en het nieuwe centrum.

 

Deurne energieneutraal: kansen voor onze ondernemers

Het energieneutraal maken van onze gebouwde omgeving is een forse opgave. Dit betekent veel bedrijvigheid voor onze ondernemers.

 

Bedrijventerrein: regeren is vooruitzien

Afgelopen jaar is er – tot nu toe – eindelijk weer ruim 26.000 m2 verkocht voor bedrijvigheid. We moeten nu zorgen voor voldoende bedrijventerreinen om ook aan de toekomstige vraag te blijven voldoen. De gemeente moet daar nu over in gesprek met de (sub)regio, zodat we met nieuwe terreinen en de herontwikkeling vooruit kunnen.

 

Werkgelegenheid en voldoende werknemers

Nu de economische voorspoed terug is, zie je direct dat het beschikbaar hebben van voldoende werknemers een knelpunt is. We moeten inzetten op goed onderwijs (inclusief “een leven lang leren”), goede huisvesting, volop voorzieningen en een prettig vestigingsklimaat.

Een goede huisvesting en prettig vestigingsklimaat is allereerst van groot belang voor onze jeugd, zodat ze minder uitvliegen, maar uiteraard ook voor gezinnen. Dankzij het treinstation en scholenvierkant is Deurne een aantrekkelijke gemeente an sich. Ten slotte moeten we ook zorgen voor passende huisvesting voor arbeidsmigranten die kwalitatief goed is, onder goed beheer staat en aansluit bij de draagkracht van de omgeving; alles moet in goed overleg met hen worden geregeld.

 

(Jonge) duurzame agrarische ondernemers stimuleren

Er zijn in de afgelopen periode nieuwe kaders opgesteld. De (jonge) agrarische ondernemers moeten de komende periode zorgen voor een gezond bedrijf. Gezond in de zin van een gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering én gezond voor mens, dier en omgeving. We kijken naar nieuwe duurzame perspectieven voor ondernemers en de aanpak van leegstaande bebouwing in een aantrekkelijk landschap. We vinden het belangrijk de voortgang goed te monitoren.

DOE! wil een Relatiemanager transitie landelijk gebied. Hij/zij ondersteunt de agrariër in het keuzeproces: ga ik duurzaam door, ga ik verbreden of specialiseren, ga ik een andere economische activiteit uitvoeren, wonen, zorg mogelijk maken et cetera. De gemeente komt daarmee naast de agrarische ondernemer te staan.

 

DOE! Werkt kandidaten