DOE! Woont!

Versneld woningen bouwen voor jong en oud

Er zijn veel woningzoekenden in de gemeente Deurne en daarom is het belangrijk om versneld meer woningen te bouwen! Dat betekent dat er op korte termijn meer betaalbare (sociale) huurwoningen en koopwoningen moeten komen voor iedereen, maar wel met speciale aandacht voor starters en (jonge) gezinnen met een middeninkomen. Iedereen – ongeacht inkomen – heeft gelijke kans op een woning. Om de woningmarkt van het slot te krijgen is het noodzakelijk dat doorstroming op gang komt in de bestaande woningvoorraad. We moeten er ook voor zorgen dat mensen kunnen verhuizen naar woningen die het best bij hun leefsituatie passen zodat er voldoende woningen vrijkomen voor woningzoekenden. Door levensloopbestendige woningen te bouwen of huidige woningen te verbouwen kunnen mensen langer in hun sociale omgeving ‘thuis’ blijven wonen.

 

Om aan de grote vraag naar nieuwe woningen te kunnen voldoen wil DOE! intensievere begeleiding vanuit de gemeente en kijken naar meer innovatieve woonvormen. De toekomst vraagt namelijk om meer creativiteit en een flexibele invulling van wonen. DOE! denkt daarbij bijvoorbeeld aan het renoveren van leegstaande panden zodat zij geschikt worden voor (tijdelijke) bewoning en het realiseren van Tiny Houses. Verder zien we veel grote woningen in het buitengebied die relatief eenvoudig te splitsen zijn (extra woning in de stal). We willen de mogelijkheden voor verruiming verkennen, vooral als kinderen bij de ouders willen wonen.

 

Bovendien willen we onderzoeken of het verruimen van de zelfbewoningsplicht en het tijdelijk invoeren van de opkoopbescherming bij kan dragen aan het oplossen van de wooncrisis.

 

Betaalbare woonlasten

De gemeente Deurne beschikt over een groot aanbod van verschillende (maatschappelijke) voorzieningen. Als gevolg daarvan is de gemeente Deurne een relatief dure gemeente om in te wonen. DOE! vindt het belangrijk dat de woonlasten betaalbaar blijven en dat we kritisch bekijken waar we ze kunnen verlagen.

 

Bouwen met kwaliteit

Er ligt een grote opgave voor het realiseren van nieuwe woningen in de gemeente Deurne. DOE! vindt het belangrijk dat de woningvoorraad op orde gebracht wordt, zonder dat daarbij in de toekomst een woningoverschot (‘overshoot’) ontstaat en de leefomgeving onomkeerbaar belast wordt.

 

Bij het realiseren van nieuwe woningen moet er voldoende oog voor de kwaliteit zijn, ook in de woonomgeving. Aanpassingen in de woon- en leefomgeving zijn immers van (bijna) permanente aard en erg bepalend voor het karakter van de omgeving.

 

Het huidige welstandsbeleid heeft helaas niet altijd goed gewerkt in de gebieden waar het beleid van toepassing is. In de gebieden die welstandsvrij zijn zien we verrommeling ontstaan. DOE! ziet daarom graag het huidige welstandsbeleid hervormt naar een beleid gericht op het realiseren van ruimtelijke kwaliteit waarin de gedachte ‘eenheid in verscheidenheid’ leidend is en meer rekening gehouden wordt met de bestaande omgeving.

 

Behoud waardevolle gebouwen, plekken en landschappen

Het zijn de karakteristieke gebouwen, historische plekken en kenmerkende landschappen die gezamenlijk de geschiedenis vertellen van onze gemeente. Het is het visitekaartje voor de kerkdorpen en het omliggende landelijke gebied. Hier liggen veel kansen voor het verder ontwikkelen van de vrijetijdseconomie in de gemeente Deurne. Het is daarom van cruciaal belang dat we zuinig zijn op deze waardevolle gebouwen, plekken en landschappen en dat we datgene behouden wat onze leefomgeving zo kenmerkend maakt. In het bijzonder vallen daar ook de wieken (turfkanalen) in De Peel onder.

 

Investeren in aantrekkelijk openbaar groen

Als gevolg van bezuinigingen heeft het onderhouden van het openbaar groen in de gemeente Deurne de afgelopen periode helaas minder prioriteit gekregen. Daarnaast zijn de beschikbare middelen ook niet volledig efficiënt gebruikt. Juist goed onderhouden openbaar groen zorgt voor een prettigere woon- en leefomgeving. Daarom wil DOE! samen met de inwoners van de gemeente Deurne weer investeren in de kwaliteit van het openbaar groen.

 

Beter passende huisvesting voor arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten spelen een belangrijke rol in het draaiend houden van verschillende sectoren in de Nederlandse economie, en dus ook onze lokale economie. Bij het realiseren van tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten wordt momenteel (te) veel beredeneerd vanuit de belangen van de ondernemer en te weinig stilgestaan bij de mogelijke effecten op de omgeving. DOE! wil daarom inzetten op het realiseren van bij de omgeving passende huisvesting voor arbeidsmigranten en een betere dialoog voeren met omwonenden.